شلمرود

دکترمحمدعلیکی‌نژاددرکارنامهخودبنیانگذاریوریاستدانشگاه‌هایصنعتیسهندوهنراسلامیتبریزونزدیکبهیکدههدبیریشورایعالیانقلابفرهنگیرادارامی‌باشد. ویبهزبان‌هایفرانسهوانگلیسیتسلطداردوتاکنونازایشان 18 مقالهو 3 جلدکتاببهچاپرسیدهاست. آنچهدرزیرمی‌خوانیدحاصلگفت‌وگویدوهفته‌نامهمهندسیفرهنگیبادکترکی‌نژاددرموردرصدفرهنگیاست. • از نظر شما لوازم و پیش نیازهای مهندسی فرهنگی چیست؟ اولین گام برای مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

1

ین پژوهش در حقیقت حاصل جمع‌بندی مباحث گروه‌های علمی – مشورتی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی (وابسته به شورای عالی انقلاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
دی 87
4 پست
فرهنگ
3 پست
ایرانی
2 پست
اجتماع
3 پست
شلمرود
3 پست