# ایرانی

شلمرود

دکترمحمدعلیکی‌نژاددرکارنامهخودبنیانگذاریوریاستدانشگاه‌هایصنعتیسهندوهنراسلامیتبریزونزدیکبهیکدههدبیریشورایعالیانقلابفرهنگیرادارامی‌باشد. ویبهزبان‌هایفرانسهوانگلیسیتسلطداردوتاکنونازایشان 18 مقالهو 3 جلدکتاببهچاپرسیدهاست. آنچهدرزیرمی‌خوانیدحاصلگفت‌وگویدوهفته‌نامهمهندسیفرهنگیبادکترکی‌نژاددرموردرصدفرهنگیاست. • از نظر شما لوازم و پیش نیازهای مهندسی فرهنگی چیست؟ اولین گام برای مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید